પરિવારના ત્રણ સભ્યોએ કરી આત્મહત્યા, 24 કલાકથી હતા ફ્લેટમાં બંધ

3831

પરિવારના ત્રણ સભ્યોએ કરી આત્મહત્યા, 24 કલાકથી હતા ફ્લેટમાં બંધ

અમદાવાદમાં એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોની આત્મહત્યાની ઘટના બની છે.