પેટ્રોલ-ડીઝલ ભરાવવા માટે હવે રોકડ રાખવાની જરૂર નહીં રહે, અંગૂઠાથી થશે પેમેન્ટ

334
Please follow and like us:

પેટ્રોલ-ડીઝલ ભરાવવા માટે હવે રોકડ રાખવાની જરૂર નહીં રહે, અંગૂઠાથી થશે પેમેન્ટ

Please follow and like us: