પેટ્રોલ-ડીઝલ ભરાવવા માટે હવે રોકડ રાખવાની જરૂર નહીં રહે, અંગૂઠાથી થશે પેમેન્ટ

409

પેટ્રોલ-ડીઝલ ભરાવવા માટે હવે રોકડ રાખવાની જરૂર નહીં રહે, અંગૂઠાથી થશે પેમેન્ટ