સામખયારી ની નજીક શિકારપુર પાટીયા પાસેથી અલટો કાર માંથી   ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો પકડી પાડતી પૂર્વ  કચ્છ   ગાંધીધામ પોલીસ   રૂપિયા.3,82,900 /- નો ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો પકડી પાડતી પૂર્વ કચ્છ ગાંધીધામ પોલીસ

928

સામખયારી ની નજીક શિકારપુર પાટીયા પાસેથી અલટો કાર માંથી   ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો પકડી પાડતી પૂર્વ  કચ્છ   ગાંધીધામ પોલીસ   રૂપિયા.3,82,900 /- નો ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો પકડી પાડતી પૂર્વ કચ્છ ગાંધીધામ પોલીસ