રૂપિયા. 27. 400/- ની રોકડ સાથે બાપા સીતારામ નગર ગાંધીધામ શહેરમાં ખુલેઆમ જુગાર રમતા ઝડપી પાડયા

54